Algemene voorwaarden DWCPRINT BV

Bezig met laden...

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01134797 - versie juni 2018

1.      Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. DWCPRINT: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: DWCPRINT BV gevestigd aan het Tinnegieter 58, 9502 EX STADSKANAAL, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01134797;
  2. overeenkomst: de overeenkomst tussen DWCPRINT en de klant;
  3. klant: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met DWCPRINT;
  4. website: de website www.dwcprint.nl waar de klant bestellingen bij DWCPRINT kan plaatsen;
  5. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
  6. bedrijf: de klant zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
  7. product: het product dat DWCPRINT aanbiedt dan wel dat DWCPRINT in het kader van de overeenkomst aan de klant levert;
  8. locatie: de locatie waar DWCPRINT in opdracht van de klant montagewerkzaamheden uitvoert.

2.     Algemeen

 1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DWCPRINT en de klant. 
 2. Voor zover niet anders overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van eventuele (inkoop)voorwaarden van het bedrijf afgewezen.
 3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
 4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Indien DWCPRINT niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DWCPRINT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. DWCPRINT heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het plaatsen van de bestelling, tenzij de klant na de bestelling akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden. 

3.     Aanbod

 1. Het aanbod van DWCPRINT is vrijblijvend.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten op de website of in e-mailberichten binden DWCPRINT niet.
 3. Het assortiment dat wordt aangeboden kan gewijzigd worden.
 4. Aanbiedingen en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

4.     Website

 1. DWCPRINT garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
 2. DWCPRINT is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

5.     Gebruiksvoorwaarden

 1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
 2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
 3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van DWCPRINT of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

6.     Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat:
  1. de klant succesvol het bestelproces via de website heeft doorlopen;
  2. de klant schriftelijk, telefonisch of via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van DWCPRINT.
 2. De klant kan pas de bestelling plaatsen via de website nadat de klant heeft aangevinkt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 3. Nadat de overeenkomt via de website tot stand is gekomen, ontvangt de klant een automatische bevestiging van de bestelling per e-mail.

7.     Maatwerk

 1. Indien de klant een product bestelt dat naar zijn specificaties wordt vervaardigd, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
 2. DWCPRINT is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, logo’s, afbeeldingen, e.d. Voordat de klant de bestelling bevestigt, dient de klant goed te controleren of de door hem opgegeven teksten, logo’s, afbeeldingen, e.d. correct zijn. 
 3. De afbeelding van een voorbeeld van het product die tijdens het bestelproces via de website getoond wordt is een benadering. Het is technisch niet mogelijk een afbeelding van een voorbeeld product te tonen die volledig overeenstemt met het product dat geleverd gaat worden. De klant accepteert dat de afbeelding van een voorbeeld product niet 100% overeenstemt met het geleverde product.
 4. De bestelling voor de levering van een maatwerk product kan niet geannuleerd worden.
 5. Het is de klant niet toegestaan DWCPRINT een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien DWCPRINT constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft DWCPRINT het recht de bestelling te annuleren. Alle kosten die DWCPRINT heeft moeten maken en alle schade die hij heeft geleden doordat het door de klant bestelde product de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de klant in rekening gebracht. De klant vrijwaart DWCPRINT voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verkoop of in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de specificaties van de klant is vervaardigd.

8.     Prijzen

 1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief en inclusief btw weergegeven.
 2. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten.
 3. DWCPRINT heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.  

9.     Uitvoering van de overeenkomst

 1. DWCPRINT zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 2. DWCPRINT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder de klant daarvan in kennis te stellen.

10.   Meer- of minderlevering

 1. Het is DWCPRINT toegestaan meer of minder aantallen te leveren dan overeengekomen, mits de afwijking niet meer is dan:
  1. 10% bij een overeengekomen aantal van 20.000 of minder;
  2. 5% bij een overeengekomen aantal van meer dan 20.000.
 2. Bij de levering van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is een afwijking van 10% toegestaan, ongeacht het aantal dat is overeengekomen.
 3. Is er sprake van meer- of minderlevering, dan wordt het meer geleverde in rekening gebracht of het minder geleverde verrekend.

11.   Verplichtingen van de klant

 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DWCPRINT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en overeenkomstig de door DWCPRINT aangegeven specificaties aan DWCPRINT worden verstrekt.
 2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn of niet aangeleverd zijn overeenkomstig de door DWCPRINT aangegeven specificaties, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

12.   Levering

 1. De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij is overeengekomen dat de klant de bestelling bij DWCPRINT ophaalt.
 2. Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde leveringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie. 
 3. In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van DWCPRINT ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 22, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 
 4. Indien DWCPRINT de bestelling niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt DWCPRINT de consument daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de consument een langere leveringstermijn is overeengekomen.
 5. De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen, tenzij artikel 13 van toepassing is. Indien de klant de bestelde producten niet afneemt, dan is DWCPRINT gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

13.   Herroepingsrecht voor de consument

 1. Indien de consument een standaard product (geen bedrukt product) via de website besteld heeft, dan heeft de consument het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van DWCPRINT heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht. 
 2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 13.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan DWCPRINT kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
 4. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar DWCPRINT terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
 5. De consument kan ook, zonder eerst DWCPRINT ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 13.1 terugsturen naar DWCPRINT. In een dergelijk geval dient de consument het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
 6. Indien de consument op elektronische wijze aan DWCPRINT kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt DWCPRINT na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
 7. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat DWCPRINT overeenkomstig artikel 13.10 aan de consument terugbetaalt.
 8. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument. 
 9. Het risico van de retourzending rust bij de consument. 
 10. DWCPRINT zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en DWCPRINT het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden restitueren.

14.   Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. Indien de consument een product besteld heeft dat naar de specificaties van de consument wordt of is vervaardigd, zoals een bedrukt product, dan heeft de consument niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden en is artikel 13 niet van toepassing.
 2. Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 13 geldt uitdrukkelijk niet voor de bedrijven.
 3. Op bestellingen die niet via de website geplaatst zijn, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

15.   Annulering

 1. Indien de klant de overeenkomst annuleert en de klant geen beroep toekomt op het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 13, dan is de klant annuleringskosten aan DWCPRINT verschuldigd. De annuleringskosten bedragen in ieder geval:
  1. De kosten van alle (voorbereidende) werkzaamheden die DWCPRINT tot aan het moment van de annulering heeft uitgevoerd;
  2. De kosten van alle reeds ingekochte materialen;
  3. Gereserveerde productiecapaciteit;
  4. De eventuele annuleringskosten die DWCPRINT aan een ingeschakelde derde dient te betalen.

16.   Montage

 1. Indien DWCPRINT in opdracht van de klant montagewerkzaamheden uitvoert, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
 2. De klant dient er tijdig voor zorg te dragen dat:
  1. de locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor de transportmiddelen van DWCPRINT;
  2. de werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
  3. de locatie vrij is van obstakels;
  4. DWCPRINT beschikt over alle gegevens over de locatie die voor DWCPRINT relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. de uitvoering van de montagewerkzaamheden.
 3. Indien DWCPRINT op het afgesproken tijdstip niet de toegang wordt verleend tot de locatie om de montagewerkzaamheden uit te voeren, dan heeft DWCPRINT het recht de extra kosten die hij daardoor moet maken, zoals arbeidstijd en voorrijkosten, aan de klant in rekening te brengen.
 4. Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan DWCPRINT kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die DWCPRINT daardoor lijdt.
 5. DWCPRINT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen in of gebreken aan zaken en/of bouwwerken waaraan dan wel waarop DWCPRINT montagewerkzaamheden uitvoert.

17.   Betaling

 1. Betaling van via de website bestelde producten kan via:
  1. iDEAL;
  2. PayPal;
  3. MisterCash;
  4. Creditcard;
  5. Sofort Banking.
 2. Met het bedrijf kan levering op rekening worden overeengekomen na goedkeuring van een creditcheck.
 3. Geschiedt levering op rekening, dan dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 4. Indien de klant de van DWCPRINT ontvangen factuur niet tijdig betaalt, dan is de klant direct in verzuim en wordt de wettelijke (handels)rente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die DWCPRINT maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van DWCPRINT op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

18.   Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van DWCPRINT, totdat alle vorderingen die DWCPRINT op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
  1. verpanden;
  2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
  3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
 3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DWCPRINT te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DWCPRINT veilig te stellen.
 4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens DWCPRINT niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is DWCPRINT gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van DWCPRINT op volledige schadevergoeding. 
 5. Indien DWCPRINT gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht DWCPRINT toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van DWCPRINT zich bevinden.
 6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk DWCPRINT daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van DWCPRINT.
 7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan DWCPRINT toekomende rechten onverlet.

19.   Klachten

 1. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
  1. of de juiste producten zijn geleverd;
  2. of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.
 2. Klachten over de geleverde producten dienen binnen bekwame tijd na de levering en bij niet-zichtbare gebreken binnen bekwame tijd na de ontdekking schriftelijk of via de e-mail aan DWCPRINT kenbaar te worden gemaakt. 
 3. Transportschade dient onverwijld na de levering door de klant aan DWCPRINT kenbaar te worden gemaakt.
 4. De klant is verplicht DWCPRINT de mogelijkheid te geven om een klacht te controleren. Het feit dat DWCPRINT overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat DWCPRINT erkent dat de geleverde bestelling incorrect of gebrekkig is.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 6. Indien DWCPRINT een klacht gegrond acht, dan zal DWCPRINT, naar zijn keuze, het product vervangen, het product repareren, een vervangend onderdeel leveren of (een deel van) de aankoopprijs terugbetalen. De aansprakelijkheid van DWCPRINT is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 20 is opgenomen.
 7. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
 8. In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht, e.d. in de geleverde producten komen niet voor reclame in aanmerking. (Kleur)afwijkingen tussen het opgeleverde en de verstrekte sample kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien de (kleur)afwijkingen van geringe betekenis zijn.
 9. Indien bij het onderzoeken van de klacht van de klant blijkt dat één van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de klacht niet verder in behandeling genomen en heeft de klant geen recht op herstel van het product, vervanging van (een onderdeel van) het product of restitutie van (een deel van) de aankoopprijs:
  1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
  2. er sprake is van normale slijtage aan het product door gebruik;
  3. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
  4. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
  5. gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden;
  6. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  7. de schade is veroorzaakt door de gebruiker van het product of door een derde (vernieling);
  8. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
  9. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies.

20.   Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Het kan bij de huidige stand der techniek niet gegarandeerd worden dat gegevensoverdracht via internet foutloos verloopt en/of altijd beschikbaar is. Daarom is DWCPRINT niet aansprakelijk indien de website tijdelijk niet beschikbaar is en/of indien de website niet naar behoren functioneert.
 2. DWCPRINT kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen enigszins afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. DWCPRINT is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 4. DWCPRINT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DWCPRINT is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. DWCPRINT is niet verantwoordelijk voor fouten in het product indien de klant een controle heeft uitgevoerd voorafgaand aan de bestelling en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten tijdens de controle wel waarneembaar waren. DWCPRINT is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van een concept, teksten en/of afbeeldingen.
 6. DWCPRINT is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van het product in strijd met de gebruiksaanwijzing. Het gebruik van het product is geheel voor eigen risico.
 7. De klant is zelf verantwoordelijk voor de inlogcodes waarmee hij kan inloggen op de website. DWCPRINT kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.
 8. DWCPRINT is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 9. DWCPRINT is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
 10. Indien DWCPRINT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DWCPRINT beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van DWCPRINT gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van DWCPRINT beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van DWCPRINT.
 12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van het bedrijf uit welken hoofde ook jegens DWCPRINT vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat het bedrijf deze rechten en/of bevoegdheden jegens DWCPRINT kan aanwenden. Voor de consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

21.   Overmacht

 1. DWCPRINT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van DWCPRINT liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van DWCPRINT; oorlog en oorlogsgevaar; in - en uitvoerverboden; maatregelen van binnenlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; storing in e-mailverkeer.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van DWCPRINT.
 3. Indien DWCPRINT weet of het vermoeden heeft dat hij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt DWCPRINT de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.

22.   Klantenservice

 1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van DWCPRINT. De klantenservice van DWCPRINT is bereikbaar:
  1. via het e-mailadres [email protected];
  2. via het telefoonnummer 088-3388500 (ook middels WhatsApp) van maandag t/m vrijdag van 9:00 t/m 18:00 uur, met uitzondering van officieel erkende feestdagen.
 2. Bij DWCPRINT ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DWCPRINT binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

23.   Opschorting en ontbinding 

 1. DWCPRINT is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst DWCPRINT ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. DWCPRINT is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
 3. Voorts is DWCPRINT bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. DWCPRINT is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 5. Indien DWCPRINT tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van DWCPRINT op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien DWCPRINT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. DWCPRINT behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

24.   Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door DWCPRINT aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij DWCPRINT of bij zijn licentiegever(s). De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van DWCPRINT en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

25.   Privacy en dataverwerking

 1. De klant is als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk voor de naleving van deze wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de overeenkomst ligt bij de klant.
 2. DWCPRINT fungeert binnen de overeenkomst als “verwerker’’ en partijen hebben de afspraken omtrent verwerkingen van persoonsgegevens vastgelegd in de verwerkersovereenkomst DWCPRINT versie 2018.
 3. De klant staat er tegenover DWCPRINT voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde, dat deze persoonsgegevens rechtmatig worden verzameld en gedeeld en vrijwaart DWCPRINT tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze persoonsgegevens, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan DWCPRINT toerekenbaar zijn.

26.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van DWCPRINT is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing.
 2. Geschillen tussen DWCPRINT en de klant zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar DWCPRINT gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat DWCPRINT zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.